Skidanje prospekta sa sajta

"DOBRI SUSEDI ZAJEDNO STVARAJU BUDUĆNOST"

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of the webpage is the sole responsibility of the DKMT Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/ or the Managing Authority.

A projekt a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programban, az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg.

O nama

DKMT – evropska regija

Euroregija Dunav–Kriš–Moriš–Tisa (DKMT) obuhvata veliki jugoistočni prostor Karpatskog basena koji se nalazi u centru srednjoistočne Evrope. Prostor regionalne saradnje koje integriše teritorije županije Bač-Kiškun i Čongrad, županije Arad, Karaš-Severin i Timiš zatim teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine u Srbiji, prelazi 60 hiljada km2, populacija je približna 4,5 miliona lica. Putem agrarne kulture, logističkih i turističkih osobina, visokoobrazovnog i inovacionog potenciala predstavlja jedan od markantnih regija ujedinjene Evrope, čiji značaj, strateška uloga koju zauzima u balkanskom stabilizacionom procesu, još više ističe.


Cilj Euroregije DKMT, osnovane 21. novembra 1997. godine, je da podržava i podstiče saradnju samouprava, mesnih zajednica, privrednih aktera i građana u svim oblastima, koji mogu pomoći u demokratizaciji i stabilizaciji ovog prostora, evropsku integraciju, zatim društveni i privredni razvoj. Institucije DKMT-a (Skupština, Sekretarijat, Agencija za razvoj, radne grupe) u prvom redu imaju koordinacionu ulogu, učestvuju u izradi i izvršavanju euroregionalnih razvojnih programa, osim toga putem političkih i stručnih odnosa jačaju euroregionalno razmišljanje kako prema unutra, tako i prema spolja.


Centar Sekretarijata i Agencije za razvoj Euroregije nalazi se u Segedinu. Saradnici kancelarije pružaju sve informacije koje su u vezi sa pitanjima saradnje svih mađarsko-rumunsko-srpskih pograničnih prostora DKMT-a. Kontakt sa kancelarijom: 6722 Szeged, Tábor u. 7/B., Telefon: +36 62 543-165, Faks: +36 62 543-166, e-mail: office@dkmt.net


Službeni vebsajt Euroregije DKMT-a: www.dkmt.net 

Kao što se četiri reke sastaju, privlačeći sebi sunčeve zrake, blago planina i ravnica, tako volja Mađara, Rumuna i Srba koji žive na ovim prostorima obgrljeni ovim rekama postaju jedno, da bi posle tolikih neslaganja i patnji, najzad ujedinjeni u saradnji stvore sebi budućnost tu, na krajevima Karpata i Alfelda, na istočnoj kapiji Evrope.

Video |